สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน Q1/65 จำนวน 48,533 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของเป้าหมายทั้งปี

สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 48,533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายทั้งปี

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม 2564) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 48,533 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสม จำนวน 6,361 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท โดยเงินซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้นำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบกับเนื่องจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมีผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 ดีขึ้น จึงนำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลปี 2564 สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และธนาคารออมสิน โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17,519
2 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,745
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6,419
4 ธนาคารออมสิน 5,313
5 การไฟฟ้านครหลวง 2,587
6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345
8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 700
9 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 309
10 การประปาส่วนภูมิภาค 124
11 อื่นๆ และกิจการฯ 98
รวม 48,533
หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับในปีงบประมาณ 2565 จะเป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ โทร.0-2298-5880-7 ต่อ 3157